PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

 

Prekių pirkimo – pardavimointernetinėje parduotuvėje WWW.KINDERIS.LT taisyklės

Redakcija 2020-12-01 KINDERIS Eshop-LT-002

 


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės
“), palikus pažymėtą varnelę mėlynamefone, kad su “PIRKIMO SĄLYGOMIS IR TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU”, ir tesiant pirkimoprocesą toliau, yra šalims privalomas ir galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės beipareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo irgrąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, ąsmens duomenų apsauga beikitos su prekių pirkimu – pardavimu WWW.KINDERIS.LT internetinėje parduotuvėjesusijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildytiTaisykles. Taisyklių pakeitimas galioja visiems prekių užsakymams, kurie buvopateikti po Taisyklių pakeitimo, todėl primygtinai rekomenduojame, kiekvienąkartą perkant prekes
www.kinderis.lt internetinėje parduotuvėje,susipažinti su taisyklėmis - žymima “SĄLYGOS IR TAISYKLĖS”. Tęsiant pirkimoprocesą palikus pažymėtąvarnelę mėlyname fone, kad su “PIRKIMO SĄLYGOMIS IR TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU”,bet su jomis nesusipažinus, pirkėjas prisiima visa atsakomybę susijusią su jotiesioginiu atsisakymu susipažinti su pateiktomis pirkimo www.kinderis.lt internetinėje parduotuvėje sąlygomis irtaisyklėmis, taip pat su visomis dėl pirkėjo tiesioginio atsisakymo susipažintisu pateiktomis pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis susijusiomis pasekmėmis.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniaiasmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tikturėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jiesavarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
2.1. Sutartis – įvykdytas pirkimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudarytanuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęsprekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „ATSISKAITYTI“.
2.2. WWW.KINDERIS.LT nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savosutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad WWW.KINDERIS.LT patvirtina užsakymą nuomomento, kai pradeda jį vykdyti.
2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimosutartis (įvykdytas pirkimas su pirkimo dokumentu) yra registruojama ir saugomaWWW.KINDERIS.LT internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes WWW.KINDERIS.LT internetinėjeparduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties
(įvykdytaspirkimas su pirkimo dokumentu), sudarytos su WWW.KINDERIS.LTinternetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniupaštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų,terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntosarba Pirkėjas atsiima prekes ir 4.6.Taisyklių punkte numatyta tvarka grąžinaprekę/-es, įsigytas pagal sudarytą sutartį.
3.3. Pirkėjas negali grąžintiprekių šiais atvejais:
3.3.1. jei grąžinamos prekės, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeniniusPirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
3.3.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti,pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

3.4. Numatyta prekių grąžinimoteise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvosugadinta, nepažeista pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip patji nebuvo naudojama. Taisyklių 3.3. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinamavadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimuNr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimoNr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisykliųpatvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuosenustatyta tvarka. 
3.5. Prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėję įsigytos prekės galipateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 
4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėtiuž jas sutartą sumą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jisprivalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis WWW.KINDERIS.LT internetine parduotuve,įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisėsaktų.
4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakopriimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.6. Jei Pirkėjas nusprendžia atsisakyti tinkamos kokybės prekių, nedelsdamasir ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) dienų   nuo pranešimo apie sutartiesatsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba pristatyti prekesPardavėjui. Šiuo atveju visos siuntimo ir pristatymo išlaidos tenka Pirkėjui. 

 


5. Pardavėjo teisės

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš visonutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęPirkėjui.
5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą,jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytusapmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
5.3. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metunumatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakymepateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu.Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimosu Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjuianuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2(dvi) darbo dienas.
5.4.WWW.KINDERIS.LT turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimosutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, betneapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutartiesir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 9 mėnesius.
5.6. WWW.KINDERIS.LT turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimosutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jeisutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjoteisės sudaryti sutarties.
 
6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėjenustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinėsparduotuvės WWW.KINDERIS.LT teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytuadresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjuiužsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savosavybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savosavybėmis panašiausią prekę, arba Pardavėjui neturint alternatyvos pasiūlymo,Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbodienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančiąasmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje,išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
 
7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakymenurodomos eurais su PVM. WWW.KINDERIS.LT pasilieka teisę keisti prekių kainaspasikeitus mokesčių dydžiams, taip pat tais atvejais kai gamintojas / tiekėjaskeičia prekių kainodarą.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas,atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiogpasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į vieną išWWW.KINDERIS.LT bankų sąskaitų.
7.2.2. Apmokėjimas suvedus banko kortelės duomenis (VISA, MASTERCARD, MAESTRO) ar pasinaudojus banklink paslauga – taiišankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystėssistema, perveda pinigus į KINDERIS.LT banko sąskait
ą.
7.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas užprekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjasįsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimąuž prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekiųpristatymo terminas.
7.4 Jeigu apmokėjimas (išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais prekiųpristatymo metu) gautas darbo dieną iki 11 val., ši diena skaičiuojama kaippirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 11 val. (taip patsavaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekiųpristatymo diena yra sekanti darbo diena.
 
8. Prekių pristatymas
8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2. Pardavėjasįsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuosenurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyjenėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejaisprekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

 

8.3. Prekių pristatymo kaina Pirkėjui yranurodoma prieš atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto,kartu su mokėjimu už prekes.

 

8.4. Prekės Pirkėjams Lietuvoje ir Latvijojepristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Į kitas EU šalispristatymas trunka nuo 7-14 d.d. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laikointervalą Pirkėjas informuojamas el. paštu ir / ar telefonu. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymolaiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos perTaisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjuiindividualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekėsnėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kadprekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
8.5. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekiųpristatymo vietą.
8.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių patspriimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitaisPirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjuipretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba joįgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašiussąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimodokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
8.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo– pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekiųgrąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama išgrąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų sumos.
8.9. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai WWW.KINDERIS.LTturi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
8.10. Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas irPardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimorizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priimadaiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, oPardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereinaPirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. 
 
9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
9.1. Visoms prekėms taikomigamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpiometu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytosPardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės).  

 

 9.2. Kiekvienos WWW.KINDERIS.LTparduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiameprekės aprašyme.
9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekėssavo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio,formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybėsgarantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių,kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisėsaktai. 
 
10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos RespublikosVyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos RespublikosVyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybostaisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811straipsniuose nustatyta tvarka. 
10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos (terminaspradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos),informuodamas apie tai Pardavėją 3.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.
10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjonesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštosapsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinamanekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta,būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvoišduotas).
10.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresuarba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinamaremiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjasįsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomisprekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžinaPirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjasnesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkimo formoje pateiktų duomenųteisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia pirkimo formoje tikslių duomenų, Pardavėjasneatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetineparduotuve.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kainuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjorekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių,įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už tenesančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuojair toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusiustiesioginius nuostolius.
 
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktuelektroninio pašto adresu arba sms žinute.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėsparduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
13. Asmens duomenų apsauga
13.1. 13 punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklėstaikomos visiems asmens duomenims, kuriuos Pardavėjui pateikia Pirkėjas arbakuriuos Pardavėjas surenka ir tvarko Pirkėjui naudojantis WWW.KINDERIS.LTinternetine svetaine.
13.2. Pardavėjas gerbia Pirkėjo ir kitų WWW.KINDERIS.LT internetinės svetainėslankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiamiPardavėjui ir kuriuos Pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose Taisyklėse,kuriose paaiškinama, kodėl Pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.
13.3. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių WWW.KINDERIS.LT internetinėje parduotuvėje,gali pirkti be registracijos.

13.4. Pirkėjas WWW.KINDERIS.LT internetinėje svetainėje, pateikia šiuos prekiųužsakymui įvykdyti būtinus asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris,el. pašto adresas, adresas, gavėjo (pristatymo) adresas.
13.5. Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami prekiųpardavimo WWW.KINDERIS.LT internetinėje parduotuvėje ir prekių pristatymotikslais. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo-pardavimosutarties sudarymas ir vykdymas.
13.6. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateiktisavo asmens duomenis, tačiau supranta, kad šie asmens duomenys yra reikalingiir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų irnesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 13.6. punkte nurodytaistikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta irįvykdyta.
13.7. Pirkėjas, pageidaudamas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turinurodyti savo el. pašto adresą ir telefono numerį registracijos formoje arbaprekių užsakymo metu. Šie asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais busnaudojami tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas tam duoda sutikimą pažymėdami varnelepasirenkamą tiesioginės rinkodaros siuntimo būdą (el. paštu ir / ar SMSžinute.  Šie duomenys taip pat bustvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
13.9. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti asmensduomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais susiekę su Pardavėjuadresu info@kinderis.lt arba registruotu paštu adresu REBUSA UAB(WWW.KINDERIS.LT), Liepų g. 10, Kariotiškių km., Lentvario sen., Trakų raj. LT25100.

 

13.10. Visus Pirkėjo bei kitų WWW.KINDERIS.LT internetinėssvetainės lankytojų duomenis Pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalingašiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
13.11. Pirkėjo duomenys prekių pardavimo WWW.KINDERIS.LT internetinėjeparduotuvėje tikslais saugomi ir naudojami 10 metų po pirkimo pardavimosutarties sudarymo.
13.12. Pirkėjo bei kitų WWW.KINDERIS.LT internetinės svetainės lankytojųduomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais saugomi ir naudojami3 metus nuo paskutinio apsipirkimo WWW.KINDERIS.LT internetinėje svetainėjearba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo ar kitų WWW.KINDERIS.LT internetinėssvetainės lankytojų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodarospranešimus.
13.13. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims,išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, Pardavėjointernetinio puslapio ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, suPirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimususijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokiePirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatytatvarka.
13.14. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus,nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme irEuropos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
13.15. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kadužtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėtosunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arbaprieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
13.16. Pirkėjas turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

13.16.1. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juosištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą;
13.16.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
13.16.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu irkompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
13.16.4. teisę atšaukti sutikimą;
13.16.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
13.17. Pirkėjas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėjąel. paštu adresu
info@kinderis.lt,  arba registruotu paštu REBUSA UAB (WWW.KINDERIS.LT), adresu, Liepų g. 10, Kariotiškių km., Lentvario sen., Trakųraj. LT 25100.

 

 14. Baigiamosiosnuostatos
14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybųbūdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 
Nr.KINDERIS Eshop-LT-002
Galioja nuo 2020 12 01